За нас

Преди 25 години започнахме свой собствен бизнес, за да бъдем свободни. Свободни да се изразяваме и да се развиваме като създаваме красиви пространства за живот. И до днес Helix съществува, за да доближи хората до красотата и до технологиите, които внасят удобство в ежедневието. 

Вярваме, че човек трябва да се чувства щастлив, щом прекрачи вратите на своя дом. Затова се вслушваме в желанията на нашите клиенти и надграждаме в тази посока.  Харесва ни да работим разнообразно, и се чувстваме комфортно в различни стилове, защото знаем, че можем да открием естетиката навсякъде.


След проведен избор на изпълнител между две съпоставими оферти, във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.005-5069-С01 по проект «Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия» по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, на 01.08.2023 г. “ХЕЛИКС СМ” ООД сключи договор с фирма „МИТИЕЛ“ ООД, ЕИК 121056940 с предмет „Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа – 1 бр.“
Дейностите по проекта ще бъдат реализирани в офиса на “ХЕЛИКС СМ” ООД в град София, ул. "Доспат" № 23.
Срок за изпълнение на поръчката: 90 календарни дни (01.08.2023 г. – 01.11.2023 г.)

На 10.07.2023 г. “ХЕЛИКС СМ” ООД сключи договор за безвъзмезднна финансова помощ № BG-RRP-3.005-5069-С01 по проект «Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия» по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.
Кратко описание и цели на проекта
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).
По проекта фирма „ХЕЛИКС СМ“ ООД ще изпълни дейност по "Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа".
Минималният обхват и функционалности, които ще съдържа системата за защита на информацията в локална мрежа са:
• Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
• Система за разпознаване на пробиви (IPS);
• Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
• Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
• Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
• Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
• Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи.
• Хардуерни елементи, включени в минималния обхват: виртуален или физически сървър; точки за безжичен достъп; мрежови комутатор; мрежови маршрутизатор.
Получаването на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение на инвестицията, са от особена важност за фирмата, тъй като ще се осигурят финансови средства за изпълнение на заложените инвестиции. Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване нивото на дигитализация на дружеството, подобряване на пазарното присъствие на предприятието и развитие на потенциала му за устойчивост и растеж.
Стойност на проекта
Стойността на проекта е 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.
Срок на договора: 12 месеца (10.07.2023 г. – 10.07.2024 г.)
Място на изпълнение: гр. София

Паралакс 1 заглавие